Dzia?anie na polu wynalazków jest oczywi?cie rentowne ale konieczne b?dzie na przyk?ad. zastrze?enie znaku towarowego. Kto nam pomo?e? Przez adres e-pieczatki24.pl dotrzemy do najbardziej do?wiadczonych profesjonalistów na tym polu. Zakres dzia?ania, jaki gwarantuje rzecznik patentowy to ochrona naszych wynalazków, niemniej jednak nie tylko. Mo?emy zastrzega? nie tylko innowacje, ale tak?e znaki towarowe. Zdarza si?, ?e tak?e chcemy zg?osi? do urz?du wzór patentowy. Jeste?my wi?c we w?a?ciwym miejscu poniewa? kancelaria patentowa gwarantuje bezp?atn? konsultacj? , a oprócz tego niedrog? realizacj? us?ugi.