Chcesz posiada? w?asny znak graficzny lub s?owny i wydaje ci si?, ?e ?adne regulacje nie s? potrzebne. To b??d. Konieczne b?dzie zastrze?enie znaku towarowego. Tu pomaga erzecznikpatentowy.pl. Jest to zespó? do?wiadczonych fachowców, którzy dzia?aj? na rynku od pi?ciu lat. Referencje to tysi?ce zadowolonych kontrahentów i a? 873 znaki towarowe wprowadzone do funkcjonowania. Co nam zapewnia rzecznik patentowy? Bezp?atn? konsultacj?, po której b?dzie mo?na obra? w?a?ciw? ?cie?k? w zakresie przepisów. Zakres dzia?ania jak gwarantuje kancelaria patentowa to wynalazki korporacji oraz dodatkowo osób spersonalizowanych, a tak?e wzory patentowe i przemys?owe.