Zaufanie jest bardzo wa?ne, gdy chodzi o zastrze?enie znaku towarowego. Dlatego wybieramy stron? erzecznikpatentowy.pl. Firma funkcjonuje na tym polu od 2013 roku. Do tej pory zaufa?o im 1000 nabywców. Certyfikowani specjali?ci to m.in. rzecznik patentowy który gwarantuje porad? na ka?dym etapie realizacji us?ugi. Gwarantowana jest bezp?atna konsultacja w kontek?cie ró?norakich zagro?e? czyhaj?cych ze strony wspólników. Specjalizacja jak? si? g?ównie zajmuje ta kancelaria patentowa to g?ównie zabezpieczenie marki przedsi?biorstwa/spó?ki. Znaki towarowe s? wtedy odpowiednio chronione.