Jak musisz dzia?a?, gdy chodzi o zastrze?enie znaku towarowego? Potrzebujemy profesjonalistów z do?wiadczeniem , a ponadto odpowiednimi uprawnieniami. Firma erzecznikpatentowy.pl przygotowa?a przyk?adowe znaki towarowe, które s? zarejestrowane w Urz?dzie Patentowym. Mo?e to by? znak s?owny lub graficzny. Wyst?puj? te? we znaki s?owno-graficzne dedykowane dla przedsi?biorców oraz dodatkowo prywatnych konsumentów. Ten rzecznik patentowy zapewnia nam rad? prawn? zarówno wtedy, gdy dzia?amy na terenie Polski jak równie? za granic?. Firma kancelaria patentowa przygotowa?a tak?e darmowe konsultacje.