W?a?ciwie ka?dy, kto woli sobie wypo?yczy? kajak musi wiedzie? jak wygl?da okre?lony szlak albo, który sprz?t powinien by? weryfikowany w pierwszej kolejno?ci. S? z pewno?ci? specjalistyczne strony www rodzaju gdzie na kajaki, które b?d? nam pokazywa?y wszystkie bardzo wa?ne szlaki wodne zlokalizowane w Polsce. Jest wszak?e kilka intryguj?cych ofert geograficznych w naszym kraju. Mo?emy sobie równie? niew?tpliwie kupi? kajaki na sp?yw, niemniej jednak wtedy musimy si? zainteresowa? profesjonaln? opcj?. Tego wszystkiego mo?na si? dowiedzie? podczas wyk?adu.