Czy kajakiem Wd? to jest oferta najlepsza? Oczywi?cie jedna z najlepszych. Posiadamy wielu do?wiadczonych sportowców, którzy uwa?aj?, ?e pracuj? tu najlepsi instruktorzy. Oni gwarantuj? te? najlepszy szlak kajakowy. W ko?cu zawsze trzeba w?o?y? wiele wysi?ku, a?eby wybra? najlepsze sp?ywy. Nie w ka?dym momencie od razu mo?na skoncentrowa? si? na ofertach takich jak kajakiem przez Bory, ale od tego s? specjalistyczne kursy. Podczas kursy mo?emy si? dowiedzie? w jaki sposób od strony formalnej wypo?yczamy kajaki na terenie ca?ego pa?stwie lub wtedy, gdy wyjedziemy za granic?.