by

Replied to Adding Simple Twitter Response Buttons to WordPress Posts (Chris Aldrich | BoffoSocko)

Simple Twitter UI buttons on an IndieWeb-enabled site can allow Twitter to become part of your commenting system.

I’m writing this reply from my own site while I wait for my Twitter client to update and reload everything. One more advantage to the Indieweb. Anyway, I think having functionality like this inside either the Post Kinds or Bridgy Publish plugins would be great, and possibly have the advantage of wider user adoption. Press This is a feature that’s been removed from current WordPress Core and separated out into a plugin, due to the general lack of bookmarklet use. I happen to be a fan of WordPress’s post formats feature, but am now wishing they would just incorporate microformats 2 so that they conform to indieweb post kinds where possible. I think WordPress should possibly keep the “Aside” format as a longer form of status, or that there should be an indieweb equivalent of this.

Comments

 • Might help if I include the correct microformats 2 markup. ūüôā It occurred to me after I wrote my original reply that there’s also a webactions plugin for WordPress that these could be added to, along with other webactions. I haven’t played with this plugin a lot, although I do have it installed on my sites. I should dig into this.

 • Amanda, I suspect for you I may be preaching to the choir, but for the benefit of others who are following along‚Ķ Many WordPress themes have both an ‚ÄúAside‚ÄĚ and ‚ÄúStatus‚ÄĚ post format available. In my experience, few if any, WordPress themes ever did much differentiation between an aside and a status. As a result I typically view them as the same for all intents and purposes. In fact, other than Matt‚Äôs blog, I don‚Äôt think I‚Äôve run across another aside in the wild in the past year. I once added microformats to my theme‚Äôs handling of post formats, but doing that will only get you so far‚ÄďI quickly realized why David Shanske essentially started from scratch. I think that the Post Kinds Plugin does a much better job of differentiating the types of posts one would/could want to make, so I now rely on that for most of my content. It also has the benefit of being more extensible than post formats have been.
  More often than not it always seems when I hear about Post Formats, it’s a mention that they’re eventually going away and may not be supported in the future. It always felt to me that they were thrown into core just to compete with Tumblr. Instead of building on them and continuing to innovate, WordPress has left them to rot on the vine. If they had kept up with them, I suspect they’d have something much more akin to what the Post Kinds Plugin is now. (And if they added webmentions, they’d now be stealing serious market share from Twitter and Facebook.)
  Like you, my fervent wish is that WordPress core supported all of the more modern Microformats version 2 vocabulary instead of relying on themes to implement them (often improperly). As an aside (pun intended!), I’ll also add my regular public service reminder/admonishment to those who write CSS to never target microformats classes in their themes! Microformats are there for semantic use only and not for CSS or other use!

  • Chris, One of the things I like about post formats is how easy it is to create template parts for them in most themes, (I’m excluding theme frameworks here, Genesis, for example). I haven’t had time to dig into this but I’d like to explore creating templates or template parts for post kinds. Another thing I’d like to do is to have a separate UI for each kind. So, for example, under posts, (and let’s just change this to “content”), you could have “Add new article”, which is a screen with appropriate meta boxes, then “Add new note” (same kind of screen, except we now need to look at Gutenberg and maybe just make these blocks instead of full-on edit screens with meta boxes of their own), and for each “add new” we’d also have “All articles” “All notes” ETC. Having separate UIs for each kind would mean that, if you’re working with your content on mobile, you could load a very simple screen with some edit fields or checkboxes for each type, instead of having to type content, then scroll down and choose a post kind, then fill in post properties, ETC, and so you’d have a more streamlined posting experience. There are supposed to be accessibility improvements coming to the micro.blog app, and once those happen, I should be able to use that with VoiceOver to simply post to my site without a cluttered interface. I’m also looking at Quill, but I believe it’s written in either Ruby or Python, so submitting pull requests to fix accessibility issues with its UI will be a trial-and-error process, with a local copy installed for me to back up and then break while I dive deeper into its code.

 • Poszukujesz najlepszego serwera? To jest oferta dla ciebie. Profesjonali?ci dobior? odpowiedni? ilo?? gigabajt√≥w na wirtualnym dysku. Tu tanie serwery s? dost?pne od wielu lat. A dodatkowo mo?emy kupi? najlepsze domeny , a ponadto od r?ki zam√≥wi? dobrego grafika. Wr?cz sami nie musimy kontrolowa? osobistej strony. Administrator mo?e zarz?dza? witryn? na nasze zlecenie. Regularnie mo?e by? odnowione projektowanie strony Opole. Dodatkowo mamy gwarantowane najlepsze SEO (ang. Search engine optimization). ?eby zaznajomi? si? z ofert? mo?na przejrze? zak?adk? referencje.

 • Je?li interesuje pa?stw specjalistyczne skalowanie albo frezowanie cnc to gwarantujemy obs?ug? szybk? oraz dodatkowo efektywn?. B?dziemy wykonywali r√≥wnie? obr√≥bk? aluminium oraz tworzyw sztucznych w tak du?ej ilo?ci jak tylko sobie Wy ?ycz?. Na zlecenie kontrahent√≥w mo?emy tak?e przygotowa? dok?adne konspekty pokazuj?ce jak wygl?da toczenie cnc. Jeste?my przygotowani r√≥wnie? na specjalistyczny serwis. Nasze urz?dzenia do automatyzacji proces√≥w produkcyjnych s? najwy?szej jako?ci. Dzi?ki temu zapewniamy bardzo najwy?szej klasy turning poland.

 • Profesjonalne skrawanie metalu, tworzyw sztucznych , a ponadto aluminium to w tym momencie jest g?√≥wna oferta sp√≥?ki SKRAWIT. Na rynku us?ug technicznych funkcjonujemy ju? od dawna. Dlatego w?a?nie przygotowujemy specjalistycznie frezowanie wyszk√≥w. Do ka?dego zapotrzebowania przyk?adamy si? ze wszystkich si?. Dzi?ki temu nasi klienci s? zadowoleni. Poza tym oferujemy r√≥wnie? zaprojektowanie CAM/CAD. Wykorzystujemy do tego najnowsze urz?dzenia. Zapewniamy tak?e toczenie warszawa dzi?ki nowoczesnemu oprogramowaniu. Na nasze frezowanie warszawa oraz inne us?ugi dajemy pe?n? gwarancj?.

 • Czy prawie ka?dy mo?e uprawia? sporty takie sp?ywy kajakowe? Ze 100% pewno?ci?, ?e tak. Nie posiada znaczenia nasza p?e? lub wiek. Nawet osoby starsze b?d? aktualnie wybiera?y tak? form? wypoczynku. Mo?na po??czy? w ten metod? wysi?ek fizyczny, niemniej jednak te? odpoczynek psychiczny. Pi?kne okoliczno?ci przyrody to s? w chwili obecnej oferty stylu organizowanie sp?yw√≥w kajakowych. B?dziemy mieli gwarantowanych r√≥wnie? najlepszych instruktor√≥w, kt√≥rzy s? zorientowani w temacie. Umiej? nam przygotowa? kajaki na Wd? , a dodatkowo odebra? w odpowiednim miejscu tam, gdzie b?dzie si? ko?czy? sp?yw.

 • Wyb√≥r sportu podczas wypoczynku jest bardzo wa?ny. Mo?emy wybra? kajaki. Pomys?√≥w takich nie brakuje nie tylko w odniesieniu do turyst√≥w m?odych, niemniej jednak r√≥wnie? starszych. Wida?, ?e wynajem kajak√≥w b?dzie interesowa? te? emeryt√≥w. Wypoczynek wszak?e b?dzie idealny. Do tego posiadamy oferty stylu wypo?yczalnia kajak√≥w dopasowane do naszych sposob√≥w inwestycyjnych. Nie brakuje promocji, dzi?ki kt√≥rym sp?yw kajakowy wcale nie b?dzie kosztowa? du?o. Nale?y si? wy??cznie przygotowa? do wyjazdu. W razie potrzeby mo?na przeby? profesjonalne warsztaty.

 • Czy kajakiem Wd? to jest oferta najlepsza? Oczywi?cie jedna z najlepszych. Posiadamy wielu do?wiadczonych sportowc√≥w, kt√≥rzy uwa?aj?, ?e pracuj? tu najlepsi instruktorzy. Oni gwarantuj? te? najlepszy szlak kajakowy. W ko?cu zawsze trzeba w?o?y? wiele wysi?ku, a?eby wybra? najlepsze sp?ywy. Nie w ka?dym momencie od razu mo?na skoncentrowa? si? na ofertach takich jak kajakiem przez Bory, ale od tego s? specjalistyczne kursy. Podczas kursy mo?emy si? dowiedzie? w jaki spos√≥b od strony formalnej wypo?yczamy kajaki na terenie ca?ego pa?stwie lub wtedy, gdy wyjedziemy za granic?.

 • W?a?ciwie ka?dy, kto woli sobie wypo?yczy? kajak musi wiedzie? jak wygl?da okre?lony szlak albo, kt√≥ry sprz?t powinien by? weryfikowany w pierwszej kolejno?ci. S? z pewno?ci? specjalistyczne strony www rodzaju gdzie na kajaki, kt√≥re b?d? nam pokazywa?y wszystkie bardzo wa?ne szlaki wodne zlokalizowane w Polsce. Jest wszak?e kilka intryguj?cych ofert geograficznych w naszym kraju. Mo?emy sobie r√≥wnie? niew?tpliwie kupi? kajaki na sp?yw, niemniej jednak wtedy musimy si? zainteresowa? profesjonaln? opcj?. Tego wszystkiego mo?na si? dowiedzie? podczas wyk?adu.

 • Funkcjonowanie sp√≥?ki, kt√≥ra ma przygotowa? wypoczynek dla turyst√≥w opiera si? na sportowym biznesplanie. Mo?emy obs?ugiwa? na przyk?ad. propozycje stylu kajaki Wda. Czy one s? popularne? Z pewno?ci? b?dzie coraz wi?ksze zapotrzebowanie na tego rodzaju propozycje. Jest wielu do?wiadczonych specjalist√≥w, kt√≥rzy b?d? inwestowali i to bardzo du?e pieni?dze w kajaki Bory Tucholskie. W znacz?cej liczbie sytuacji b?dziemy chcieli znale?? zaawansowane propozycje skierowane do zr√≥?nicowanego konsumenta. Idealnym rozwi?zaniem i bardzo korzystnym b?dzie kajakiem Wda Brda.

 • W turystyce b?d? funkcjonowali coraz bardziej profesjonalnie dzia?aj?cy us?ugodawcy. Mo?emy wyszuka? przyk?adowo. szlaki kajakowe. Do kogo skierowana jest propozycja? Taki wypoczynek jest aktywny, niemniej jednak niekoniecznie b?dzie skierowany do os√≥b aktywnych sportowo. Dos?ownie emeryci mog? obs?ugiwa? tak? rekreacj?. Jaki? czas temu zreszt? turystyka kajakowa sta?a si? bardzo popularna na terenie wielu kraj√≥w. Wystarczy wskaza? oferty rodzaju kajaki na Brd?. Znajdujemy propozycje promocyjne skierowane do wielu u?ytkownik√≥w, a dos?ownie ca?ych rodzin. Tak w tym momencie teraz wygl?daj? sp?ywy kajakowe Brd?.

 • Przygotowanie du?ej imprezy karnawa?owej lub urodzin to mog? by? r√≥wnie? atrakcyjne stroje. Na stronie miasteczko miasteczkomarzen.pl znajdziemy wszystko to co potrzebne. Firma u?ywa haft komputerowy dzi?ki czemu stroje s? zrobione profesjonalnie i adekwatnie do r√≥?norakich okazji. Artyku?y s? dedykowane dla doros?ych oraz dodatkowo dzieci, a te? m?odzie?y. Znajdziemy odpowiednie stroje karnawa?owe lublin albo na przedstawienia albo na urodziny, poniewa? pomagaj? nam konsultanci. Wszelkie produkt zosta?y wykonane mo?liwo?ci? hand made, zatem mamy gwarancj? jako?ci i estetyki.

 • Jak musisz dzia?a?, gdy chodzi o zastrze?enie znaku towarowego? Potrzebujemy profesjonalist√≥w z do?wiadczeniem , a ponadto odpowiednimi uprawnieniami. Firma erzecznikpatentowy.pl przygotowa?a przyk?adowe znaki towarowe, kt√≥re s? zarejestrowane w Urz?dzie Patentowym. Mo?e to by? znak s?owny lub graficzny. Wyst?puj? te? we znaki s?owno-graficzne dedykowane dla przedsi?biorc√≥w oraz dodatkowo prywatnych konsument√≥w. Ten rzecznik patentowy zapewnia nam rad? prawn? zar√≥wno wtedy, gdy dzia?amy na terenie Polski jak r√≥wnie? za granic?. Firma kancelaria patentowa przygotowa?a tak?e darmowe konsultacje.

 • Ze specjalistami ?adna zabawa nie b?dzie nudna. Oferta miasteczkomarzen.pl to bi?uteria artystyczna niemniej jednak te? rozbudowane stroje karnawa?owe, kt√≥re przydaj? si? na urodziny dla dzieci, a tak?e na zabawy dla doros?ych. To w chwili obecnej miasteczko marze? gwarantuje nam przyst?pne ceny. Konsultanci s? gotowi przystosowa? co? dos?ownie wtedy, gdy dysponujemy ma?ym bud?etem. Pr√≥cz tego pracuj? tu fachowcy, kt√≥rzy mog? przygotowa? urodziny dla dzieci za dodatkow? op?at?. To w tym momencie animatorzy lublin mog? przygotowa? indywidualny scenariusz zabawy dzi?ki czemu dzieci zapami?taj? j? na d?ugo.

 • Wypo?yczenie stroju na imprez? nie stanowi problemu. Gdy mamy dost?p do specjalist√≥w takich jak miasteczkomarzen.pl wszystko jest mo?liwe. To bardzo profesjonalne wypo?yczalnia stroj√≥w Kalisz, w kt√≥rej pracuj? do?wiadczeni profesjonali?ci. Dzi?ki temu potrafi? dostosowa? stroje dzieci?ce, a te? damskie , a ponadto m?skie. Wszystkie s? zrobione jako r?kodzie?o. W dodatku dost?pne s? dodatki i akcesoria. Ceny s? umiarkowane. Wypo?yczalnia zapewnia stroje za kilkadziesi?t z? za dob?. Mo?na r√≥wnie? kupi? upominki, kt√≥re r√≥wnie? b?d? si? przydawa?y w trakcie karnawa?owej zabawy.

 • Zaufanie jest bardzo wa?ne, gdy chodzi o zastrze?enie znaku towarowego. Dlatego wybieramy stron? erzecznikpatentowy.pl. Firma funkcjonuje na tym polu od 2013 roku. Do tej pory zaufa?o im 1000 nabywc√≥w. Certyfikowani specjali?ci to m.in. rzecznik patentowy kt√≥ry gwarantuje porad? na ka?dym etapie realizacji us?ugi. Gwarantowana jest bezp?atna konsultacja w kontek?cie r√≥?norakich zagro?e? czyhaj?cych ze strony wsp√≥lnik√≥w. Specjalizacja jak? si? g?√≥wnie zajmuje ta kancelaria patentowa to g?√≥wnie zabezpieczenie marki przedsi?biorstwa/sp√≥?ki. Znaki towarowe s? wtedy odpowiednio chronione.

 • Chcesz posiada? w?asny znak graficzny lub s?owny i wydaje ci si?, ?e ?adne regulacje nie s? potrzebne. To b??d. Konieczne b?dzie zastrze?enie znaku towarowego. Tu pomaga erzecznikpatentowy.pl. Jest to zesp√≥? do?wiadczonych fachowc√≥w, kt√≥rzy dzia?aj? na rynku od pi?ciu lat. Referencje to tysi?ce zadowolonych kontrahent√≥w i a? 873 znaki towarowe wprowadzone do funkcjonowania. Co nam zapewnia rzecznik patentowy? Bezp?atn? konsultacj?, po kt√≥rej b?dzie mo?na obra? w?a?ciw? ?cie?k? w zakresie przepis√≥w. Zakres dzia?ania jak gwarantuje kancelaria patentowa to wynalazki korporacji oraz dodatkowo os√≥b spersonalizowanych, a tak?e wzory patentowe i przemys?owe.

 • Dzia?anie na polu wynalazk√≥w jest oczywi?cie rentowne ale konieczne b?dzie na przyk?ad. zastrze?enie znaku towarowego. Kto nam pomo?e? Przez adres e-pieczatki24.pl dotrzemy do najbardziej do?wiadczonych profesjonalist√≥w na tym polu. Zakres dzia?ania, jaki gwarantuje rzecznik patentowy to ochrona naszych wynalazk√≥w, niemniej jednak nie tylko. Mo?emy zastrzega? nie tylko innowacje, ale tak?e znaki towarowe. Zdarza si?, ?e tak?e chcemy zg?osi? do urz?du wz√≥r patentowy. Jeste?my wi?c we w?a?ciwym miejscu poniewa? kancelaria patentowa gwarantuje bezp?atn? konsultacj? , a opr√≥cz tego niedrog? realizacj? us?ugi.

 • Chc?c przygotowa? dla naszych klient√≥w dobr? propozycj? techniczn? musimy znale?? doradc√≥w. Nie za ka?dym razem w tej samej chwili b?dzie wiadomo, kt√≥re na przyk?ad. obrotniki spawalnicze sprzedaj? si? najlepiej. Teren dzia?ania mo?e by? polskie albo europejski. Mi?dzynarodowe propozycje b?d? coraz popularniejsze dlatego wykorzystujemy gpsupport.pl. To firma z d?ugoletnim do?wiadczeniem. Specjali?ci mog? przygotowa? kompleksow? reklam? albo kampani? marketingow?. Dzi?ki temu nasi kontrahenci oraz dodatkowo klienci dowiedz? si? w jaki spos√≥b montujemy manipulatory spawalnicze.

 • Je?li potrzebne s? szklane wyko?czenia w inwestycji budowlanej to tu znajdziemy najlepsze szk?o laminowane. Zaprezentowane s? najta?sze na rynku kabiny , a opr√≥cz tego lustra, a te? daszki szklane i ?adne blaty. Mo?emy zam√≥wi? r√≥wnie? na swoje zlecenie rozbudowane szyby zespolone. Wycena jest darmowa, a monta? wykonuj? certyfikowani fachowcy. Jako?? produkt√≥w jest gwarantowana poprzez najlepsze certyfikaty bie??ce na terenie Unii Europejskiej. Zamawiamy daszki szklane albo schody szklane i transport do nas jest realizowany tego samego dnia.

 • Docieraj?c do tej oferty mamy zapewnienie wytwarzania produkt√≥w na wysokim poziomie. S? gwarantowane najlepsze drzwi szklane zrobione z najbardziej odpornych materia?√≥w. Zadowolenie nabywc√≥w osobistych , a dodatkowo szereg pozytywnych opinii w gronie przedsi?biorc√≥w to gwarancja fachowo?ci. Znajdziemy tu tarasy, balkony i balustrady. Bezpiecze?stwo zapewnia szk?o hartowane. Perfekcyjnie sprawdzaj? si? w obiektach u?yteczno?ci publicznej, niemniej jednak r√≥wnie? w domach albo w gabinetach lekarskich. Propozycja przewiduje te? drzwi szklane i schody.

 • Specjalistycznie przygotowane drzwi szklane albo szyby zespolone lub balustrady to najwa?niejsza oferta tej korporacji. Gwarantowane s? nowoczesne us?ugi szklarskie zapewnione poprzez certyfikaty jako?ci. Do?wiadczeni profesjonali?ci to zesp√≥? profesjonalist√≥w, kt√≥rzy zaraz rozpoznaj? szk?o przemys?owe i podr√≥bki. Wykonuj? na zlecenie najlepsze daszki szklane, ale r√≥wnie? szat? graficzn? na szkle. Osobiste zlecenia to mog? by? te? lustra albo kabiny prysznicowe. Idealnie testuje si? tak?e szk?o do kuchni jako ?adne panele szklane odporne na nacisk.

 • Decyduj?c si? na t? propozycj? posiadamy gwarantowane najbardziej efektywne towary szklane na rynku polskim. Zanim opracowana b?dzie konkretna kabina szklana prysznicowa lub lustra czy r√≥wnie? daszki szklane albo panele szklane posiadamy zapewnion? darmow? us?ug?. Wycena realizacji zlecenia jest gratisowa. Gdy ju? wybierzemy najlepsze dla nas balustrady szklane profesjonali?ci zajm? si? monta?em. Wszelkie czynno?ci instalacyjne s? poparte certyfikatami jako?ci. Dlatego ten zak?ad szklarski tak bardzo jest ceniony w gronie u?ytkownik√≥w prywatnych oraz dodatkowo firm i instytucji.

 • Szukasz lepszego po??czenia internetowego? internet siedlce kontroluje si? perfekcyjnie. Propozycja gwarantowana przez mediatelekom.pl to najnowsze urz?dzenia bezawaryjne najlepszych ?wiatowych firm/dzia?alno?ci jednoosobowych/przedsi?biorstw. Modemy i routery dzia?aj? niezawodnie dzie? i noc. Wykupuj?c internet w Siedlcach mamy zapewnion? sta?? szybko?? po??czenia. Optymalna baza technologiczna , a opr√≥cz tego wdra?anie nowoczesnych urz?dze? i aplikacji internetowych to w tej chwili jednym s?owem ci najlepsi dostawcy internetu siedlce w okolicy. Serwis gwarantuj?cy porad? i rad? jest do dyspozycji kontrahent√≥w na okr?g?o.

 • Gdy wykorzystuje si? garaze tynkowane to masz zapewnienie, ?e samoch√≥d b?dzie bezpieczny. Potrzebujemy tylko doradcy, kt√≥ry dopasuje dla nas takie obiekty wielko?ci? , a opr√≥cz tego grubo?ci? materia?u. Inny garaz tynkowany b?dzie dedykowany dla samochod√≥w osobowych potrzebnych w naszym mieszkania, a inny dla sp√≥?ki. Przedsi?biorcy w wi?kszo?ci sytuacji wykorzystuj? wielkopowierzchniowe garaze blaszane tynkowane, a przoduje w tej spisie produkt√≥w/us?ug firma bud-gar.pl. Zam√≥wienia s? realizowane na bie??co. Szczeg√≥?y b?d? dowo?one dos?ownie jeszcze tego samego dnia. Instalacja przebiega szybko i sprawnie za nisk? op?at?.

 • Do?wiadczony Radca prawny Warszawa to b?dzie nasz przyjaciel. Taka osoba doskonale wie jak si? kontaktowa? z innymi prawnikami i jak dosta? przyk?adowo. odpowiednie odszkodowanie w przypadku naszego biznesu albo w wypadku indywidualnej. Niuanse prawne to dla nas mo?e by? d?ungla przepis√≥w, niemniej jednak skuteczny Radca prawny Gda?sk wie jak si? zachowa?. W tej sp√≥?ce gwarantowane s? r√≥?ne specjalizacje, zatem mo?emy liczy? na porad? kompleksow?. Przy tym jest to pomoc prawna online wi?c ca?a us?uga mo?e by? zrobiona jedynie przez internet po dokonaniu przelewu.

Respond

Leave a Reply

Write a Comment

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *